Søg støtte

Ønsker du at søge LAG til dit projekt ?

Ønsker du at søge LAG til dit projekt ?

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern administrerer to puljer. De almindelige LAG-midler for projekter over 100.000 kr. samt en lille pulje til støtte af mindre projekter og behov i landdistrikterne. Tilskud fra den lille pulje er typisk fra nogle tusind kroner op til 30.000 kr. Du kan se mere om den lille pulje i boksen i højre side, mens de nedenfor kan læse, hvordan du søger om de almindelige LAG-midler.

Før du søger:

At søge midler til et projekt under LAG programmet og at gennemføre projekter under programmet kan føles lidt overvældende. Det er derfor en god ide at kontakte en af LAG’s koordinatorer, inden du går i gang med den egentlige ansøgning. En tidlig kontakt kan være med til at sikre, at du ikke kommer til at lave forgæves arbejde, og at du kan få tips til at målrette din ansøgning til programmet.

Ansøgningsskema og vejledning:

Plan og landdistriktsstyrelsen har det overordnede ansvar for LAG programmet. På deres hjemmeside “Liv og Land” kan du også finde vejledninger, nyheder og andet relevant materiale. Du kan finde hjemmesiden via dette link.

Man ansøger via et elektronisk ansøgningsskema (tast-selv). Skemaet følger hele sagsbehandlingsforløbet indtil endelig afgørelse foreligger. Der anvendes et særskilt elektronisk skema til at vedhæfte relevante bilag (Appendix).

Der findes vejledninger til de to ansøgningsskemaer, som vi anbefaler at I bruger, når I opretter ansøgningen i systemerne.

Vigtigt:

 • Når I opretter jeres ansøgning skal I bruge LAG’ens cvr-nummer, som er følgende: 43471732.
 • Når I søger som en virksomhed skal I udfylde dette Skema for virksomheder

Næste frist:

På forsiden vil du altid kunne se den næste ansøgningsfrist. Du kan også finde kalenderen for kommende infomøder og lign. Der vil normalt være mulighed for at søge tre gange om året.

Overblik over ansøgningsprocessen:

Se visuel oversigt over ansøgningsprocessen

Der er tre trin i behandlingen af din ansøgning:

Koordinator modtager din ansøgning og kvitterer for modtagelsen. Koordinator skal foretage den første gennemgang af ansøgningen og forberede den til behandling i bestyrelsen.

Dernæst Behandler bestyrelsen alle indkomne ansøgninger og vurderer, hvilke der skal indstilles til støtte. Bestyrelsen anvender nærmere fastlagte uddelingskriterier i vurderingen af ansøgningerne (se mere nedenfor under overskriften “Uddelingskriterier“), herunder at projektet falder under LAG’ens udviklingsstrategi.

De projekter, bestyrelsen ønsker at støtte, videresendes dernæst til Plan og landdistriktsstyrelsen, som sagsbehandler ansøgningen og træffer endelig afgørelse. Behandlingen skal primært sikre, at projekterne gennemføres indenfor rammerne og reglerne af LAG programmet.

Vær opmærksom på, at tilskuddet først udbetales når projektet er gennemført. Det gøres ligeledes i ansøgningssystemet, hvorefter Plan- og Landdistriktsstyrelsen behandler udbetalingsanmodningen.

Sammenhæng med udviklingsstrategien:

En af de væsentligste betingelser for, at et projekt er støtteberettiget, er nøje sammenhæng med udviklingsstrategien for LAG´en. Vores nye udviklingsstrategi hedder ”Mere kant, kendskab og kærlighed til Vestjylland”. Visionen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern er at skabe en positiv befolknings- og erhvervsudvikling i aktionsgruppens geografiske område i løbet af programperioden. Derudover ønsker vi at øge kendskabet og kærligheden til Vestjylland ved at give området mere kant og profil.

I strategien er der en række fokusområder, som LAG’en særligt ønsker at styrke.

Det er vigtigt, at dit projekt kan falde ind under strategiens prioriteringer og indsatsområder. Du er som altid velkommen til at kontakte koordinator for at få en drøftelse af, om din projektidé falder inden for strategien.

Vi har lavet en forkortet udgave af strategien, som du kan finde her. Du kan finde den samlede udviklingsstrategi her.

Vi støtter som udgangspunkt ikke projekter i centerbyerne:
LAG- programmet har til formål at udvikle landdistrikterne i forhold til forbedrede levevilkår, bosætning, erhverv og andet, som kan gøre landdistrikterne attraktive. Som led i prioriteringen af midlerne har bestyrelsen besluttet, at man derfor som udgangspunkt ikke støtter projekter, som etableres i centerbyerne i de to kommuner – grænsen er ca. 2.000 indbyggere.

Det gælder pt. Videbæk, Skjern, Ringkøbing, Tarm, Hvide Sande og Lemvig.

Kontakt gerne koordinatorerne, hvis du er i tvivl om, hvad det kan betyde for dit projekt.

Uddelingskriterier:

Når bestyrelsen behandler og prioriterer ansøgningerne støtter den sig til nogle fastlagte kriterier.. Alle ansøgninger skal derfor vurderes efter følgende punkter:

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen.
  2. Projektbeskrivelse
  3. Er projektet fuldt oplyst?
  4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
  5. Lokal forankring og samarbejde
  6. Nyhedsværdi og innovation
  7. Projektets levedygtighed
  8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)
  9. Projektets effekt

Hvordan behandler bestyrelsen ansøgningerne?

Inden uddelingsmødet tager bestyrelsesmedlemmerne stilling til hver enkelt ansøgning og angiver en farvekode. Rød betyder indstilling til afslag, grøn betyder støtteværdig og gul betyder, at der ikke er taget endelig stilling til indstillingen.

På uddelingsmødet behandles ansøgningerne på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes indstillinger, og bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke projekter den ønsker at indstille til tilskud (grøn) og hvilke, den ønsker at tildele afslag (rød).

Behandlingen og vurderingen af ansøgningerne sker med udgangspunkt i LAG’ens uddelingskriterier.

Hvordan fordeler bestyrelsen midlerne mellem de indstillede projekter?

Bestyrelsen beslutter på uddelingsmødet, hvor mange midler den ønsker at uddele i den pågældende runde. Projektmidlerne fordeles mellem de støtteværdige projekter. Det sker ud fra det princip, at man ønsker at yde tilsagn til så mange støtteværdige projekter, som muligt.

Hvor mange penge er der at søge?

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern råder over godt 3 mio. kr. til projekter hvert år fordelt på to til tre uddelingsrunder.

Vi kan give op til 50% i tilskud til de ansøgte projekter, og der skal der skal søges minimum 50.000 kr. (=projektbudget på min. 100.000 kr.).

Hvor lang tid tager det?

Bestyrelsen har som regel uddelingsmøde to uger efter ansøgningsfristen, hvorefter ansøgere får besked om, hvorvidt de er indstillet til tilsagn eller ej.

Efter at ansøgningen er indsendt til Plan- og Landdistriktsstyrelsen til tilsagnsbehandling kan der gå op til to måneder før I får jeres formelle tilsagn. Der er et mål om, at ansøgningen behandles inden for 60 arbejdsdage, men i perioder kan der gå længere tid.

Du skal således være forberedt på, at der går 2-4 måneder fra ansøgningsfristen til du har den endelige afgørelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Når du har fået tilsagn fra LAG-bestyrelsen kan du dog for egen regning og risiko gå i gang med projektet.

Ansøgningssystem

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside er indgangen til ansøgningsskemaet er via “Tast selv”.
Det er en god idé at læse Plan og landdistriktsstyrelsens vejledning, inden du går i gang.
Find hjælp til at oprette din ansøgning i hjælpecenteret
Gå til ansøgningssystemet

VEJLEDNING

Det er en god idé at læse Plan og landdistriktsstyrelsens. Her kan du finde alle relevante informationer du skal benytte når du vil søge LAG, når du har fået bevillingen, hvis du skal lave en ændring af projektet og når du skal afslutte projektet.
LÆS VEJLEDNING

Plan og landdistriktsstyrelsens brugervejledning og videoguides

Her kan du læse brugervejledning og videoguides når du skal i gang med at søge.
Gå til brugervejledning

STØTTE TIL MINDRE PROJEKTER

(3 kr. puljen)

Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner har afsat et beløb, som bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern kan råde over til mindre projekter og tiltag, som falder uden for rammen af de almindelige LAG-midler. Det er typisk mindre projekter eller udgifter i landsbyerne og landområderne, som fx foreninger og lignende har svært ved at få finansieret andre steder fra. Det kan være tiltag, som søger at fremme bosætningen, lave forskønnelse eller noget helt tredje.
Puljen kræver ikke den samme ansøgningsprocedure som de almindelige LAG-ansøgninger, og tilskudsstørrelsen er typisk fra 0-30.000 kr. En ansøgning vil bestå af en kort projektbeskrivelse, et budget og en beskrivelse af, hvad der søges støtte til samt evt. nogle priser/tilbud, hvis relevant.
Der er årligt 172.000 kr. til rådighed i Ringkøbing-Skjern Kommune og 60.000 kr. i Lemvig Kommune.
Så går jeres forening i tanker om at gennemføre et mindre projekt til gavn for jeres lokalområde, kan det være en god ide at kontakte en af koordinatorerne og høre nærmere om mulighederne. Ansøgningsfristen til puljen følger ansøgningsfristen til LAG-ansøgningerne og behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.

KOORDINATOR

Inden du går i gang med dit projekt er det en god ide´ at kontakte din lokale koordinator.
Kontakt koordinator